برخی خدمات ثبت شرکت در کشور انگلستان

برخی خدمات ثبت شرکت در کشور انگلستان

ثبت نام رایگان تایل گچی صفحه اصلی

برخی خدمات ثبت شرکت در کشور انگلستان

ثبت شرکت

• ثبت شرکت و نام شرکت در لیست شرکت های ثبت شده در انگلستان
• ارائه گواهی تقسیم سهام، ارائه اساسنامه و تفاهم نامه شرکت مذکور
• ارائه کلیه نسخه های ثبت شرکت مربوطه بصورت فیزیکی مهمور شده به مهر دولتی دولت انگلستان
• ارائه مهر دولتی مختص شرکت ثبت شده مربوطه
• ارائه کلیه نسخه های ثبت شرکت مذکور بصورت فایل دیجیتالی
• و غیره