برخی خدمات ثبت شرکت در کشور انگلستان

برخی خدمات ثبت شرکت در کشور انگلستان

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

برخی خدمات ثبت شرکت در کشور انگلستان

ثبت شرکت

• ثبت شرکت و نام شرکت در لیست شرکت های ثبت شده در انگلستان
• ارائه گواهی تقسیم سهام، ارائه اساسنامه و تفاهم نامه شرکت مذکور
• ارائه کلیه نسخه های ثبت شرکت مربوطه بصورت فیزیکی مهمور شده به مهر دولتی دولت انگلستان
• ارائه مهر دولتی مختص شرکت ثبت شده مربوطه
• ارائه کلیه نسخه های ثبت شرکت مذکور بصورت فایل دیجیتالی
• و غیره